DOĞRU ve KALİTELİ HİZMET

Firma Teklif Formunu Doldurarak Tarafımıza E-Posta Gönderebilirsiniz.

LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

·         Akciğer Grafisi

·         Hemogram

·         Odiometri (İşitme Testi)

·         Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

·         Portör Muayenesi

·         Gaita Kültürü

·         Dışkının mikroskobik incelenmesi

·         Boğaz ve burun kültürü

·         El kültürü

·         Aşılar

·          Tam idrar tahlili (T.İ.T.) 

·         Karaciğer fonksiyon testleri 
SGOT (AST) 
SGPT (ALT) 

·         • Böbrek fonksiyon testleri 
 Üre 
Kreatinin 
Ürik Asit 

·         Serolojik testler 
Anti HBs 
HBsAg 
Anti HCV 
HIV 1+2 ve diğer hepatit markerleri

·         Kanda ağır metal

·         Toksikolojik tetkikler

 

MOBİL SAĞLIK ARACI HİZMETLERİMİZ

·         Akciğer Grafisi

·         Hemogram

·         Odiometri (İşitme Testi)

·         Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

·         Portör Muayenesi

·         Aşılar

 

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Yapılacak çalışmalarda iş yeri hekimine yardımcı olur.
Personelin sağlık durumları ve kişisel özellikleri ile ilgili verileri toplar, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş ek 2  formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur.
İş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde iş yeri hekimine yardımcı olur.
Personelin sağlık eğitiminde görev alır

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

-       İş verene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.

-       Çalışanların işe giriş sağlık muayenelerini yapar

-       Personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar

-       Sağlık raporlamasını yapar

-       Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlar

-       Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir

-       İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirir.

-       İşyerlerindeki bağışıklama çalışmalarını planlar ve takip eder

-       İşyerinin yaptırmış olduğu ortam ölçümlerini yorumlar.

-       İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılır

-       Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma

-       Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.

-       Gece vardiyaları da dahil olmak üzere tüm vardiyalarda işçilerin sağlık gözetimini yapar.

-       İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetler.

 

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ ile SAĞLIK RAPORU HİZMETİ

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

SÜREÇ OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı kadrosuyla, işveren ve personelle çalışarak tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışır.

İş güvenliği uzmanlarımızın vermekte olduğu hizmetler:

-       Risk Değerlendirmesi yapmak

-       Acil Durum Planı hazırlamak

-       İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

-       Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

-       Yıllık Eğitim Planı hazırlamak

-       İş yerinde saha gözetim ve denetimini yapmak

-       Kişisel koruyucu donanım seçiminde işverene tavsiyede bulunmak

-       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

-       İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

-       Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

-       İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

-       İç Yönetmelik hazırlamak

-       Çalışma talimatları hazırlamak

-       Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

-       Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

-       Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

-       Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

-       Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

-       Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

-       İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-       Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

-       Basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

-       Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

-       Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek

-       Düzeltici önleyici faaliyetleri organize etmek.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ RAPORLAMA

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılan en önemli çalışmadır. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilerek veya tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları minimize edilmiş olur.

SÜREÇ OSGB uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden risklerini minimum seviyeye düşürmek için çalışmalar yapmaktadır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden ve bunların olumsuz etkilerini minimize eden bir çalışmadır

SÜREÇ OSGB, acil eylem planlarını mevzuata uygun olarak işletmelere özel oluşturmaktadır.

Acil Durum İle İlgili Çalışmalar

-       Acil Durum Planlarının Yapılması

-       Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması

-       Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi

-       İşletmelerin Acil Duruma Hazır Hale Gelmesi.

-       Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni

-       Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması

-       Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

 

 

ORTAM ÖLÇÜMÜ HİZMETLERİ

-       Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,

-       Gürültü Haritası Çıkartılması

-       Aydınlatma Ölçümü – Gündüz – Gece

-       Termal Konfor Ölçümü (sıcaklık, nem, hava akım hızı)

-       Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü

-       Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

-       El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

-       Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

 

MAKİNE VE ELEKTRİK YILLIK PERİYODİK ÖLÇÜMLER

Buhar kazanları

Kalorifer kazanları

Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)

Sıvılaştırılmış gaz tanklar

Kullanımdaki LPG tüpleri

Basınçlı hava tankları

Kaldırma ve/veya iletme araçları

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) 

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

İşletme Genel Topraklaması

Makine Topraklaması

Paratoner

Kaçak Akım Rölesi (Artık Akım Anahtarı)

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre Danışmanlık Hizmeti çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir.

 

-       Atık Yönetimi

-       Atık Bildirimi

-       Endüstriyel Atık Yönetimi Planı

-       Atık Taşıma Bertaraf İşlemleri: Firmamız bertarafçı kurum kuruluşlarla işletmeniz arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında hizmet vermektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanın değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 SÜREÇ OSGB olarak anlaşmalı olduğumuz çözüm ortaklarımız ile aşağıda belirtilen eğitimler konusunda sizlere yardımcı oluyoruz.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 Söz konusu eğitim çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Eğitimin Amacı
Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.
Eğitim İçeriği

? Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
? Düşmeye neden olan faktörler
? Düşmenin nedenleri ve süresi
? Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
? Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
? Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
? Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
? Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
? Sağlık ve güvenlik işaretleri
? Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
? Uygulama

 

İLKYARDIM EĞİTİMİ

 

29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk yardım Yönetmeliği madde 19`a göre;

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

 

Eğitimin Amacı

 Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Eğitimin Süresi:16 saat 2 gün
Eğitim Yeri: Merkezimizde
Eğitim Materyalleri Kitapçık ve dökümantasyon
Gerekli Belgeler: 1 adet vesikalık fotograf , Kimlik fotokopisi
Eğitim Konuları:
-       Genel ilkyardım bilgileri
-       Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
-       Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
-       Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
-       Yaralanmalarda ilkyardım,
-       Boğulmalarda ilkyardım,
-       Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
-       Acil taşıma teknikleri,
-       Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
-       Zehirlenmelerde ilkyardım,
-       Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
-       Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

 

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLARI

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerekmektedir.

 Söz konusu eğitim çözüm ortaklarımız tarafından verilecek olup başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılacaktır.

Eğitim Süresi: 2 saat

Eğitimin amacı

Katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem hayat kurtarmanızı hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden korumanızı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

? Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
? Yangınların Sınıflandırılması
? Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
? Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
? Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
? Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
? Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
? Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
? İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
? Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
? Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
? Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
? Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
? Yangın Söndürme Tatbikatı
 

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu eğitimler çözüm ortaklarımız tarafından verilecek olup bireyler,  teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar.

 
Eğitimin Amacı
Eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır.

 

Belge zorunluluğu zorunlu olan meslek grupları aşağıda yer almaktadir.

 

1

11UY0011-3

AHŞAP KALIPÇI

Seviye 3

İnşaat

2

12UY0054-3

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

Seviye 3

İnşaat

3

12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI

Seviye 3

İnşaat

4

11UY0014-3

ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI

Seviye 3

Metal

5

12UY0092-4

ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI

Seviye 4

Elektrik ve Elektronik

6

12UY0092-3

ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI

Seviye 3

Elektrik ve Elektronik

7

12UY0091-4

ASANSÖR MONTAJCISI

Seviye 4

Elektrik ve Elektronik

8

12UY0091-3

ASANSÖR MONTAJCISI

Seviye 3

Elektrik ve Elektronik

9

10UY0003-3

BACACI

Seviye 3

Enerji

10

10UY0003-4

BACACI

Seviye 4

Enerji

11

11UY0012-3

BETONARME DEMİRCİSİ

Seviye 3

İnşaat

12

12UY0049-3

BETONCU

Seviye 3

İnşaat

13

11UY0010-3

ÇELİK KAYNAKÇISI

Seviye 3

Metal

14

12UY0082-5

CNC PROGRAMCISI

Seviye 5

Metal

15

12UY0082-4

CNC PROGRAMCISI

Seviye 4

Metal

16

11UY0015-4

DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

Seviye 4

Metal

17

12UY0042-4

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ

Seviye 4

Enerji

18

11UY0033-3

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI

Seviye 3

Enerji

19

11UY0032-4

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

Seviye 4

Enerji

20

11UY0030-4

DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ

Seviye 4

Enerji

21

11UY0034-4

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Seviye 4

Enerji

22

11UY0034-3

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Seviye 3

Enerji

23

12UY0048-3

DUVARCI

Seviye 3

İnşaat

24

11UY0013-3

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI

Seviye 3

İnşaat

25

12UY0080-5

HİDROLİK - PNÖMATİKÇİ

Seviye 5

Metal

26

12UY0080-4

HİDROLİK - PNÖMATİKÇİ

Seviye 4

Metal

27

11UY0023-3

İNŞAAT BOYACISI

Seviye 3

İnşaat

28

12UY0057-3

ISI YALITIMCISI

Seviye 3

İnşaat

29

11UY0031-3

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

Seviye 3

Enerji

30

12UY0056-3

İSKELE KURULUM ELEMANI

Seviye 3

İnşaat

31

11UY0016-4

KAYNAK OPERATÖRÜ

Seviye 4

Metal

32

10UY0002-4

MAKİNE BAKIMCI

Seviye 4

Otomotiv

33

10UY0002-5

MAKİNE BAKIMCI

Seviye 5

Otomotiv

34

10UY0002-3

MAKİNE BAKIMCI

Seviye 3

Otomotiv

35

12UY0085-4

METAL SAC İŞLEMECİ

Seviye 4

Metal

36

12UY0085-3

METAL SAC İŞLEMECİ

Seviye 3

Metal

37

11UY0020-5

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ

Seviye 5

Otomotiv

38

11UY0021-4

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ

Seviye 4

Otomotiv

39

11UY0007-3

OTOMOTİV MONTAJCISI

Seviye 3

Otomotiv

40

12UY0053-3

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI

Seviye 3

Otomotiv

41

12UY0050-3

PANEL KALIPÇI

Seviye 3

İnşaat

42

09UY0001-3

PLASTİK KAYNAKÇISI

Seviye 3

Enerji

43

12UY0051-3

SERAMİK KARO KAPLAMACISI

Seviye 3

İnşaat

44

12UY0059-3

SES YALITIMCISI

Seviye 3

İnşaat

45

11UY0024-3

SIVACI

Seviye 3

İnşaat

46

12UY0058-3

SU YALITIMCISI

Seviye 3

İnşaat

47

11UY0025-3

TÜNEL KALIPÇI

Seviye 3

İnşaat

48

12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI

Seviye 3

İnşaat